Ting at have for øje under sommerferien

Det er højtid for sommerferier blandt virksomheders medarbejdere og derfor har vi har samlet nogle elementer, som vi mener virksomheder og deres ansatte bør være opmærksomme på under deres sommerferie.

KØR-SELV FERIEN

Kører du selv på ferie er der en række dokumenter, som du bør have med, sådan at du kan få hjælp i udlandet:

Rødt kort

Er din bil kaskoforsikret, indeholder forsikringen normalt også redningshjælp ved kørsel i udlandet, via Rødt Kort-ordningen. Medbring derfor telefonnummeret til SOS +45 70 10 50 52 samt din bils registreringsattest, så kan du nemt tilkalde hjælp. Alternativt kan det røde kort hentes som en app på telefonen.

Det blå EU-sygesikringskort

EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling og medicin på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i.

Kortet dækker imidlertid ikke udgifter til hjemtransport, hvorfor det ligeledes er vigtigt at have styr på rejseforsikringen.

FLYREJSEN

Ferien kan blive dyr, hvis du kommer ud for uheld, sygdom eller hvis bagagen er forsinket, og du ikke har styr på din rejseforsikring. Undersøg derfor om forsikringen dækker dine behov.

Almindelig sygdom

For at rejseforsikringen dækker ved almindelig sygdom, er det et krav at du er blevet syg under din ferie og at behandlingen foregår i udlandet. Du kan således ikke vente med at gå til læge eller tandlæge, til når du er kommet hjem. Behandling for eksisterende og kroniske sygdomme dækkes typisk ikke, hvorfor det kan være nødvendigt at søge om en medicinsk forhåndsvurdering.

Bagage

Hvis din bagage er forsinket, kan du få dækket rimelige og nødvendige erstatningskøb, der gør, at du kan fortsætte din rejse. Det vil som udgangspunkt sige almindeligt tøj, toiletsager osv. Vær dog opmærksom på hvor lang tid din bagage skal være forsinket, før forsikringen dækker.

Leje af bil på ferien

Mange der lejer feriebil i udlandet, vælger at købe en tillægsforsikring, som dækker udgiften til selvrisikoen ved skader på bilen. For de flestes vedkommende med en rejseforsikring er selvrisikoen dog i forvejen dækket ved de fleste skadestyper.

Styr på risikostyringen

Det er ingen virksomheder forundt at operere i et risikofrit miljø, men ved at kende sine risici og forholde sig til dem bliver din virksomhed i stand til at handle effektivt på et velfunderet grundlag.

Effektiv risikostyring består af en langsigtet strategi der sikrer din virksomheds værdier og er med til at minimere driftsmæssige overraskelser og tab. Derved tilpasses virksomhedens risikovillighed til din givne forretningsstrategi.

For at få fuldt kendskab til dine risici, som er grundlaget for den langsigtede strategi, laver man en risikoanalyse, hvor de enkelte risici identificeres samtidig med at deres indvirkning på de givne mål vurderes. Herefter klarlægges din virksomheds holdning til, hvordan disse risici skal håndteres.

Hos Hansson & Partners har vi udarbejdet et risikostyringskoncept, der tilfører værdi til alle parter i samarbejdet via en helhedsorienteret risikostyring i den enkelte virksomhed – På den måde tager vores rådgivning afsæt i en bæredygtig tilgang til forsikringsrådgivning.

 

 

Hansson & Partners’ risikostyringskoncept er opbygget således:

 1. Analyse og vurdering
  Ved hjælp af eksterne inspektioner foretager vi analyser af udvalgte og relevante sikringsområder, som efterfølgende udmunder sig i selvstændige anbefalingsrapporter.
 2. Risikohåndtering og handlingsplan
  I forlængelse af anbefalingsrapporterne fastlægges en handlingsplan for virksomhedens håndtering af risiciene, således at disse efterlever virksomhedens grundlæggende krav til sikringsniveauet. Handlingsplanen udarbejdes med afsæt i virksomhedens risikoappetit og dens økonomiske formåen.
 3. Rapportering og opfølgning
  Det sidste led i processen er tilbagemeldinger til virksomhedens ledelse, som består af en årlig rapport med oplysning om, hvorledes den fastlagte handlingsplan efterleves i praksis samt eventuelle ændringer i og omkring virksomheden, der kan medføre, at der skal tages stilling til nye risici. Afslutningsvis rapporteres de risikoforebyggende tiltag ligeledes til forsikringsselskabet.

Hos Hansson & Partners mener vi, at den helhedsorienterede tilgang til risikostyring er den rette – Derved har din virksomhed altid et klart billede af jeres risici samt hvordan I bedst kan håndtere disse. Risici kan aldrig undgås, men ved at identificere dem kan din virksomhed gennemføre sine aktiviteter på en måde der gør, at uventede økonomiske tab i videst muligt omfang ikke opstår. På den måde opvejes omkostningerne ved at gennemføre og vedligeholde virksomhedens risikostyring hurtigt af de sparede tab, som kunne være forårsaget af ikke-kontrollerede risici.

Har du nogle spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring for din virksomhed? Kontakt Hansson & Partners på +45 76 311 311 eller via email på info@hanssonpartners.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres behov på området.

Risikobilledet anno 2018

Et nyt år står for døren og i den anledning tager vi her et kig på, hvilke risici man særligt skal være opmærksom på i 2018.

I dag baseres forretningsgange i stigende grad på data med digitaliseringen i højsædet, hvilket påkalder et øget fokus på IT-sikkerheden i en organisations virke. Hos Hansson & Partners tror vi på, at IT-sikkerhed samt den generelle håndtering af data fremadrettet vil være centrale elementer i virksomheders risikostyring; noget som den kommende persondataforordning, GDPR, skal ses som en naturlig forlængelse af.

Her bør man notere sig, at GDPR træder i kraft per 25. maj 2018. I relation til ordningen bør man have for øje, at den indbyrdes afhængighed mellem cyberrisici og håndtering af data og GDPR skaber en, til en vis grad, brændende platform under virksomheder der endnu ikke har udfærdiget en strategi for at blive compliant med ordningen. Håndteringen af cyberrisici ses både som årsag og konsekvens heraf, i det virksomheder med stærke it-sikkerhedsforanstaltninger har et forspring på flere områder, da GDPR tilskynder visse former for praksis, såsom kryptering. Ligeledes anses virksomheder med effektive beredskabsplaner mod cyberangreb også til at være bedre rustet til at imødekomme GDPRs betingelser om, at underretning af et eventuelt datanedbrud skal ske indenfor 72 timer.

Et andet element som vi hos Hansson & Partners tror vil spille en vigtig rolle i 2018’s risikobillede er human capital. Her besidder virksomheder et ønske om, at få sine nøglemedarbejdere til at trives på bedst mulig vis i deres givne arbejdsrum. I relation til dette kan en aktiv og gennemgående skadesopfølgning være medvirkende til, at nøglemedarbejderne vedligeholder deres kompetencer og forretningsgange for at sikre virksomheden en effektiv drift i det daglige samt en stærk performance for fremtiden. I forbindelse med dette har vi hos Hansson & Partners per 1. januar 2018 udvidet vores rammeaftale for arbejdsskadeforsikringen med bl.a. aktiv skadesopfølgning.

Har du nogle spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring for din virksomhed? Kontakt Hansson & Partners på +45 76 311 311 eller via email på info@hanssonpartners.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres behov på området.

Hansson & Partners afholder seminar i Risk Management

Køb af forsikringsdækning er blot én måde at finansiere en risiko på.

Hos Hansson & Partners er vores holdning, at virksomheder så vidt muligt bør tænke på skadesforebyggelse fremfor at forsikre. På den måde investeres der i egen virksomhed og samtidig bliver forsikringsmarkedet væsentlig mere tilgængeligt og virksomhederne mere attraktive som risiko for forsikringsselskaberne.

Hvad der er sparet i forsikringspræmie er tjent og besparelsen kan ses direkte på virksomhedens bundlinje. Ved opsætning af løsninger for vores kunder tager vi altid udgangspunkt i en basal risikostyring i virksomheden.

Derfor afholder vi et seminar omkring basale betragtninger ved risikostyring, samt konsekvenserne ved manglende risikostyring.

Seminaret holdes som et formiddags eller eftermiddags seminar:

Onsdag, den 30.8.2017
Kl.   9.00 – 12.00, eller
Kl. 13.00 – 16.00

hos Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Torsdag, den 31.8.2017
Kl.   9.00 – 12.00, eller
Kl. 13.00 – 16.00

hos Hansson & Partners A/S, Niels Jernersvej 14, 9220 Aalborg Øst.

Mellem kl. 12 og 13 vil vi gerne være vært ved en let frokost.

Seminaret vil blandt andet berøre forhold omkring:

 • Hvorfor risikostyring
 • De totale risikoomkostninger
 • Finansiering
 • Selvinspektioner og externe audits
 • Eksempler på skadesager
 • Introduktion af DBIs selvinspektions-App

Vi har inviteret Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, som sammen med partner Helle Hansson og salgsdirektør Søren Damgaard, Hansson & Partners A/S vil stå for indlæggene.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt os på tlf. 76 311 311.