Styr på risikostyringen

Det er ingen virksomheder forundt at operere i et risikofrit miljø, men ved at kende sine risici og forholde sig til dem bliver din virksomhed i stand til at handle effektivt på et velfunderet grundlag.

Effektiv risikostyring består af en langsigtet strategi der sikrer din virksomheds værdier og er med til at minimere driftsmæssige overraskelser og tab. Derved tilpasses virksomhedens risikovillighed til din givne forretningsstrategi.

For at få fuldt kendskab til dine risici, som er grundlaget for den langsigtede strategi, laver man en risikoanalyse, hvor de enkelte risici identificeres samtidig med at deres indvirkning på de givne mål vurderes. Herefter klarlægges din virksomheds holdning til, hvordan disse risici skal håndteres.

Hos Hansson & Partners har vi udarbejdet et risikostyringskoncept, der tilfører værdi til alle parter i samarbejdet via en helhedsorienteret risikostyring i den enkelte virksomhed – På den måde tager vores rådgivning afsæt i en bæredygtig tilgang til forsikringsrådgivning.

 

 

Hansson & Partners’ risikostyringskoncept er opbygget således:

  1. Analyse og vurdering
    Ved hjælp af eksterne inspektioner foretager vi analyser af udvalgte og relevante sikringsområder, som efterfølgende udmunder sig i selvstændige anbefalingsrapporter.
  2. Risikohåndtering og handlingsplan
    I forlængelse af anbefalingsrapporterne fastlægges en handlingsplan for virksomhedens håndtering af risiciene, således at disse efterlever virksomhedens grundlæggende krav til sikringsniveauet. Handlingsplanen udarbejdes med afsæt i virksomhedens risikoappetit og dens økonomiske formåen.
  3. Rapportering og opfølgning
    Det sidste led i processen er tilbagemeldinger til virksomhedens ledelse, som består af en årlig rapport med oplysning om, hvorledes den fastlagte handlingsplan efterleves i praksis samt eventuelle ændringer i og omkring virksomheden, der kan medføre, at der skal tages stilling til nye risici. Afslutningsvis rapporteres de risikoforebyggende tiltag ligeledes til forsikringsselskabet.

Hos Hansson & Partners mener vi, at den helhedsorienterede tilgang til risikostyring er den rette – Derved har din virksomhed altid et klart billede af jeres risici samt hvordan I bedst kan håndtere disse. Risici kan aldrig undgås, men ved at identificere dem kan din virksomhed gennemføre sine aktiviteter på en måde der gør, at uventede økonomiske tab i videst muligt omfang ikke opstår. På den måde opvejes omkostningerne ved at gennemføre og vedligeholde virksomhedens risikostyring hurtigt af de sparede tab, som kunne være forårsaget af ikke-kontrollerede risici.

Har du nogle spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring for din virksomhed? Kontakt Hansson & Partners på +45 76 311 311 eller via email på info@hanssonpartners.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres behov på området.

Hansson-infonet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*